چین: اعلام نظر سازمان تجارت جهانی نشان داد آمریکا ناقض قوانین بین‌المللی است

چین در حمایت از اعلام نظر سازمان تجارت جهانی گفت که آمریکا همواره درحال نقض قوانین بین‌المللی است.