سید صادق حسینی رئیس هیات دو و میدانی استان اردبیل شد

سید صادق حسینی با رای مجمع انتخاباتی برای چهار سال آینده به عنوان رئیس هیات دو و میدانی استان اردبیل انتخاب شد.