تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل سفارت ارمنستان در تهران

شماری از دانشجویان در اعتراض به بازگشایی سفارت ارمنستان در فلسطین اشغالی در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند.