کشف مواد منفجره مشابه مواد انفجاری بیروت در سودان

دادستان کل سودان از کشف و ضبط مواد منفجره مشابه آنچه باعث انفجار بندر بیروت شد، خبر داد.