خلق غزل‌هایی که ارزش ادبی ندارند

متاسفانه جریان‌های شعری که امروز در غزل می‌بینیم بیشتر از آنکه ناشی از ضرورت شعر باشند به دلیل میل شاعر به دیده شدن به وجود آمده اند.