معاون درمان وزارت بهداشت از سه مرکز درمانی قم بازدید کرد

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امروز از بیمارستان های کامکار،فرقانی و امیرالمومنین(ع)قم بازدید کرد.