نظارت میدانی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مدارس کشور

اداره کل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش از بازدید سرزده و میدانی گروه های ناظر بر کنترل دستورالعمل‌های بهداشتی مدارس سراسر کشور خبر داد.