۳۰ گروه در نمایشگاه توانمندسازی دانشگاه صنعتی حضور دارند

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از حضور ۳۰ گروه در نمایشگاه توانمندسازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه خبر داد.