کُلت محافظ وزیر خارجه انگلیس در هواپیما جا ماند

افسر محافظ وزیر خارجه انگلیس به دلیل جا گذاشتن اسلحه خود از خدمت تعلیق شد.