افشای روابط پنهان نخست وزیر اسبق اشغالگران با حکام عرب

نخست وزیر اسبق رژیم غاصب صهیونیستی ادعا کرد که 6 بار در خلال  15 سال گذشته به صورت محرمانه با وزیر خارجه امارات و یک بار هم با فرستاده بحرین دیدار داشته است.