راه اندازی واحد‌های صنعتی راکد قم با کمک بخش خصوصی

سرمست از راه‌اندازی واحد‌های تعطیل و راکد صنعتی استان قم با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.