انواع کاربرد سود پرک در صنایع

سود پرک ماده ای جامد، سفید رنگ و بدون بو است که انحلال پذیری بسار زیادی در آب دارد و از لحاظ شیمیایی بسیار فعال و واکنش پذیر است.