طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی رسید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح قانون بانک مرکزی با همکاری کارشناسان و در جلسات متعددی که با حضور دستگاه‌های دولتی برگزار شد، بررسی و کلیات و جزئیات آن به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، گفت: طرح قانون بانک مرکزی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی ارسال شده است.