شفاف سازی درآمدهای دولت از محل حق السهم و حق الامتیاز از اپراتورها

نمایندگان مجلس با مخالفت با حذف بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه، درآمدهای دولت از محل حق السهم و حق الامتیاز از اپراتورها را شفاف کردند.