قصد داریم با جام قهرمانی مسابقات دو و میدانی داخل سالن به اصفهان برگردیم

بهزاد مصطفوی درباره وضعیت تیم دو و میدانی سپاهان برای حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی کشور توضیحاتی را بیان کرد.