نگاهی به ایده البرادعی در مورد گفت‌وگوی جهان عرب با ایران و ترکیه

البرادعی به شکلی هوشمندانه نشان داده که دوکشور اسلامی غیر عربی به نام های ایران و ترکیه، تا چه اندازه بر سرنوشت منطقه و جهان عرب، اثرگذار هستند.