قطع سخنان سخنگوی دولت در پخش زنده تلویزیونی!

سخنان سخنگوی دولت توسط صدا و سیما در پخش زنده تلویزیونی در زمان توضیح درباره نحوه توافق میان ایران و آژانس، قطع شد.