ربیعی: ظرفیت تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی در ایران ۴۰ میلیون دوز است

سخنگوی دولت ایران در خصوص راه اندازی خط تولید واکسن اسپوتنیک وی خبر داد.