پزشکان یونانی درباره عوارض جانبی واکسن کرونا صحبت کردند

 پزشکان یونانی عارضه جانبی که پس از واکسیناسیون ویروس کرونا رخ می دهد را نام بردند.