لبریز شدن کاسه صبر سازمان ملل از سیاست‌های نامناسب اروپا در قبال پناهندگان

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در سخنانی این طور به اتحادیه اروپا انتقاد وارد کرد که یکی از ثروتمندرین نقاط دنیا هنوز نتوانسته به توافقی درباره مسئله پناهندگان دست یابد و ما کم کم صبر خود در قبال اروپا را از دست می‌دهیم.