پیشتازی بایدن از ترامپ در نظرسنجی ایالت جورجیا

نتایج یک نظر سنجی در ایالت جورجیا نشان می‌دهد جو بایدن چهار درصد از دونالد ترامپ پیش‌تر است.