معمای چند میلیارد تومانی زیر پوست ورزشگاه بانوان

شرکت فاطر کوثران ایرانیان اولین شرکت این افراد بوده است و فاتح مناقصه و شرکت فاطر کوثران جنوب دومین شرکت این افراد حقیقی بوده که بعد از سال ۹۰ تاسیس شده است و هر ۲ از لحاظ حقیقی ماهیت شان یکی است.