رای وحدت رویه دیه شخصی که جانیان آن مشخص نیستند صادر شد

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی نظریه‌های تخصصی درباره دیه شخصی که مورد جنایت واقع شده اما جانی یا جانیان قابل تشخیص نیستند صادر شد.