عمران خان در گفتگو با گوترش صدور حق کار برای غیربومی‌ها در کشمیر توسط هند را محکوم کرد

نخست وزیر پاکستان ضمن اعتراض شدید به صدور حق کار برای 25 هزار غیر بومی در کشمیر توسط هند، آن را زیر پا گذاشتن معاهدات قبلی دانست.