بهره برداری دستگاه ناوگان ریلی به ارزش 156 میلیارد تومان

در مرحله نخست امسال، ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.