هشدار ویروس شناس چینی درباره شیوع نوع جدید کرونا

محقق مؤسسه ویروس شناسی ووهان که به همراه همکارش، ویروس سارس را در خفاش کشف کرد، نسبت به شیوع نوع جدید ویروس کرونا هشدار داد.