ورود وزیران گروه‌های مسلح به دولت سودان

سخنگوی رسمی دولت انتقالی سودان از انجام تغییرات در این دولت با هدف به‌کارگیری وزیران منتسب به گروه‌های مسلح سودانی خبر داد.