برای بازنگری در اجرای طرح ترافیک تابع ستاد مقابله با کرونا هستیم

عالی درباره اظهار نظر استاندار تهران برای بازنگری در اجرای طرح ترافیک با توجه به افزایش ابتلا به کرونا، توضیحاتی داد.