شرکت فجر انرژی خلیج فارس حافظ محیط زیست است

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با انجام اقداماتی از جمله توسعه فضای سبز در شرکت توانسته به منظور صیانت از محیط زیست گام‌های مهمی بردارد.