گزارش های میدانی از رکود در خرید و فروش خودرو در تهران حکایت دارد

طبق بررسی های میدانی در بازار خودروی تهران، مشخص شده که در عمل خرید و فروش‌ها در حد صفر است.