واکنش مدیرکل "راسیا سیگودنیا" به ممنوعیت "آرتی" در لتونی

مدیرکل راسیا سیگودنیا، ممنوعیت پخش آرتی در لتونی را مسخره نامید.