شورای امنیت حتی یک جلسه برای نکوهش آمریکا تشکیل نشد

ظریف گفت: حتی یک جلسه شورای امینت برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقض‌های مکرر آن تشکیل نشده است.