چین: آمریکا نمی تواند سازمان ملل را به تحریم ها علیه ایران تحریک کند

چین پیشنهاد آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را رد کرد.