تبعات حادثه ایستگاه برق ملک‌مکان شیراز مدیریت شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: با توجه به زیرساخت و ظرفیت‌های ایجاد شده سخت‌افزاری و نرم افزاری، طی سال‌های اخیر، حواشی احتمالی حادثه ایستگاه برق ملک مکان مدیریت و تامین برق مشترکان با مشکل مواجه نشد.