حمایت آشکار عربستان از مصر در بحران آبی با اتیوپی

حکومت سعودی رسما در بحران آبی به وجود آمده میان مصر و سودان با اتیوپی دخالت کرد.