مخالفت پارلمان تونس با درج نام «اخوان المسلمین» در لیست تروریستی

دفتر پارلمان تونس با قرار گرفتن نام “اخوان المسلمین» در لیست تروریستی این کشور مخالفت کرد.