تامین اقلام مقابله با کرونا ویروس از سوی صنایع پتروشیمی

تامین نیاز‌های مقابله با کرونا ویروس قرارگاه پدافند زیستی در بندر ماهشهر و چمران باکمک صنایع پتروشیمی صورت گرفت.