آزمایش تانک پیشرفته روسی تی 14"آرماتا" اینبار بدون سرنشین

تانک جدید روسی “آرماتا” با پلتفرم سنگین دارای چرخ ممتد در طی آزمایشات اولیه حالت حرکت بدون خدمه را تمرین کرد.