هشدار نخست وزیر جدید فرانسه درباره بحران اقتصادی

نخست وزیر جدید فرانسه نسبت به خطر ادامه شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی هشدار داده است.