افزایش امیدها برای تبرئه نواز شریف پس از اخراج قاضی جنجالی پرونده وی

دستگاه قضایی کشور پاکستان “ارشد ملک» قاضی جنجالی پرونده فساد مالی نخست وزیر سابق پاکستان را اخراج کرد.