عراق|سخنگوی الکاظمی: فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم خواهیم کرد

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات زودهنگام آزاد و سالم فراهم خواهد شد.