پر شدن ۴۰ درصد بیمارستان‌های بابل از بیماران کرونایی

حدود ۴٠ درصد بیمارستان‌های شهر بابل از بیماران کرونایی پر شده است.