برگزاری سومین وبینار معاونین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور

سومین وبینار معاونین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور با حضور رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.