وحشت و واکنش مردم سطح شهر تهران از حضور فرد ناقل به کرونا در کنار آنها +ویدئو، عکس

تهیه گزارشی برای شبکه خبر با هماهنگی گزارشگر و همکار وی در نقش ناقل بیماری کرونا از مردمی که به ناقلان بی‌علامت بی‌توجه هستند.