توضیحات مدیر گروه شبکه پنج درباره حمله به عوامل برنامه «درشهر»

مدیر گروه تهران و شهروندی شبکه پنج سیما، درباره درگیری برخی از مردم با عوامل برنامه “درشهر» توضیح داد.