از برکت کرونا دو خواهر پس از نیم قرن همدیگر را پیدا کردند

دو خواهری که بیش از ۵۰ سال همدیگر را ندیده بودند، در ایالت نبراسکای امریکا دوباره یکجا شدند.