ایجاد امنیت مشهد، در گرو اطلاع دقیق از زیرساخت تاسیسات درون زمین

داشتن نقشه دقیقی از زیر ساخت تاسیسات درون زمین مشهد، سبب می‌شود در هنگام وقوع حوادثی مانند فرونشست زمین، مدیریت شهری متحمل هزینه‌های سنگینی نشود.