نمایندگان مجلس درباره برگزاری کنکور در موعد مقرر قانع نشدند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: نمایندگان از توضیحات میهمانان این نشست قانع نشدند و قرار شد تصمیمات نهایی جهت ارائه به ستاد کرونا فردا اتخاذ شود.